BEZPEČNOST PRÁCE

Školení, prověrka pracoviště a zpracování dokumentace BOZP


Zákazníkům a stálým klientům nabízíme školení BOZP a zpracování vnitropodnikové dokumentace dle aktuálně platné legislativy. KLientům v našm regionu - Brně, Tišnově, Kuřimi, Velké Bíteši a okolí zpracujeme dokumentaci BOZP a provedeme školení BOZP a PO na míru a dle druhu vaší pracovní činnosti. Součástí spolupráce je kontrola (audit) Vaší provozovny a poskytnutí dokumentů v listiné a elektronické podobě a vhodných bezpečnostních tabulek. Součástí našich služeb je i telefonická a technická podpora v případě pomoci. Svým klientům v Brně a na Vysočině poskytujeme například vzor smlouvy s lékařem zajišťující pracovnělékařské služby, formulář na lékařskou prohlídku, kontrolu regálů, žebříků, knihu úrazů a další.

Z oprávněných orgánů provádí kontrolu dokumentace a zabezpečení BOZP ve firmě zejména pracovníci OIP - Oblastního inspektorátu práce v Brně a KHS - Krajské hygienické stanice. Dokumentaci BOZP schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce.

Školení BOZP

Na školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, jsou pracovníci školení z aktuálně platných právních předpisů. Zaměstnanci jsou školení např. ze zákoníku práce, používání OOPP při práci, postupu při pracovním úrazu, absolvování lékařských prohlídek, používání elektrických spotřebičů, práce s chemickými látkami a další. Součástí školení je i seznámení se zpracovanonými interními směrnicemi a bezp.předpisy zaměstnavatele


Dokumentace BOZP ve firmě

  • Organizace zajištění BOZP ve firmě
  • Poskytování OOPP a čistících prostředků
  • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • Skladování a manipulace s břemeny
  • Analýza a prevence rizik
  • Kategorizace prací a pracovišť
  • Zajištění pracovnělékařských služeb
  • Organizování dopravy
  • Provozní bezp. předpis pro používání el.spotřebičů
  • Konkrétní provozní bezpečnostní předpisy pracoviště.


Počet a druh směrnic se liší dle druhu a oboru podnikání. Administrativní činnosti a sklady mají jednoduší podmínky, než např. strojírenský podnik. Důležité je dodržet povinnosti vycházejíci ze Zákoníku práce a jiných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce.

Provozní dokumentace u zaměstnavatele

Průvodní dokumentace ke strojům a zařízením - návody k obsluze stroje/zařízení. Lhůtníky školení, pravidelných kontrol a revizí zaměstnavatele. Doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí. Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení a další.

Dokumentace týkající se strojů, zařízení
a nakládání s chemickými látkami

Formuláře pro seznámení s návodem k obsluze obsluhovaného stroje/zařízení, seznámení s bezpečnostními listy chemických látek a přípravků používaných na pracovišti.

Pomůžeme vám přichystat se na kontrolu Oblastního inspektorátu práce, Krajské hygienické stanice apod., asistujeme při kontrole.


Výsledkem naší práce je souhrn technických a organizačních požadavků na pracovní prostředí, organizaci práce BOZP v brněnských firmách a na Vysočině, tvorba provozních bezpečnostních předpisů a spolupráce.

Pomoc při kontrolách státních orgánů

Paušálním zákazníkům zajišťujícím BOZP ve městech Brno, Tišnov, Kuřim a Velká Bíteš jsme přítomni při kontrolách Oblastního inspektorátu práce, Krajské hygienické stanice a HZS. Pravidelnou návštěvou a kontrolou pracovišť pomáháme odstraňovat závady a nedostatky, vše ve spolupráci se zaměstnavatelem a dle součané legislativy.